De privacywetgeving

                                General Data Protection Regulation (GDPR)             of ook          Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

                                                                                                                                                                                                                           in voege vanaf 25 mei 2018.

Ook wij, als Vlaamse Katapult, dienen de nieuwe regels te volgen aangaande de privacywetgeving, wat leidt tot onze privacyverklaring.

Alle bij de Vlaamse Katapultbond aangesloten clubs zullen dezelfde regels handhaven, hierna te lezen.

 

Privacyverklaring van Vlaamse Katapultbond.

 

1. Algemeen.

 De VLAAMSE KATAPULTBOND hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en jouw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De Vlaamse Katapultbond houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval :

 -- je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type zijn beschreven in deze privacyverklaring.

-- verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

-- vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.

-- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.

-- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

-- op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

 Als VLAAMSE KATAPULTBOND zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover, of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens :

 

                  VLAAMSE KATAPULTBOND  Secretariaat

                   p/a  Driesen Jozef

                   Meibloemlaan 90

                  2460  Kasterlee

                   e-mail :        jozef.driesen1@telenet.be                                             gsm :           00 32 497/26.27.13

 

 2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 Jouw persoonsgegevens worden door de VLAAMSE KATAPULTBOND verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

         -   om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de VLAAMSE KATAPULTBOND  (uitvoering overeenkomst).

         -   het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)        

         -   het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

         -   het behandelen van de verzekeringspapieren.

         -   het publiceren van de wedstrijduitslagen en de rangschikkingen op de website van de Vlaamse Katapultbond en van de clubs.

 Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van jouw vragen, verzamelen, opslaan en verwerken ;

         -- persoonlijke identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, rijksregisternummer

         -- persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, nationaliteit.

 We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

3. Verstrekking aan derden.

 De gegevens die je ons geeft, kunnen wij aan derden verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan diegene waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

 Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

 Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.

 Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hiervoor toestemming geeft. je hebt het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

 

 4. Minderjarigen.

 Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijk toestemming is bekomen door de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s)

 

 5. Beveiliging van de gegevens.

 Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 -- Alle personen die namens de Vlaamse Katapultbond van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan.

-- Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

-- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

-- Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

-- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

-- De gegevens worden jaarlijks geüpdatet.

 

6. Je rechten omtrent je gegevens.

Je hebt het recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermelde adres kan je ons hiervoor contacteren.

Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf, of in jouw opdracht direct aan een persoon van een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

7. Beeldmateriaal

Er kunnen foto's en andere opnames worden gemaakt tijdens de activiteiten. Deze kunnen worden gebruikt op onze website of andere sociale media, op flyers en dergelijke, om onze sport te promoten. Wanneer een vertoonde persoon dit wenst, worden afbeeldingen van hem niet gebruikt. Wanneer de afbeelding 5 of meer personen vertonen, mogen deze wel gebruikt worden voor doeleinden in verband met onze sport.

 

8. Klachten.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende instantie op het gebied van de privacybescherming.

(https://privacycommission.be/nl)

 

9. Wijziging privacyverklaring.

De Vlaamse Katapultbond kan de privacyverklaring steeds wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 1 juli 2018.